Increased Glycolysis Underlies FGF1 and CHIR99021 Mediated Cardioprotection Article

Xu, Bing, Li, Fan, Zhang, Wenjing et al. Increased Glycolysis Underlies FGF1 and CHIR99021 Mediated Cardioprotection .

cited authors

  • Xu, Bing; Li, Fan; Zhang, Wenjing; Su, Yajuan; Tang, Ling; Li, Pengsheng; Joshi, Jyotsna; Yang, Aaron; Wang, Shu; Xie, Jingwei; Gu, Haiwei; Zhu, Wuqiang

authors

keywords

  • Murine
  • heart
  • ischemia
  • metabolism
  • metabolomics
  • myocyte
  • nanomaterial