Increased Glycolysis Underlies FGF1 and CHIR99021 Mediated Cardioprotection Preprint

Xu, Bing, Li, Fan, Zhang, Wenjing et al. (2021). Increased Glycolysis Underlies FGF1 and CHIR99021 Mediated Cardioprotection . 10.2139/ssrn.3962654

cited authors

  • Xu, Bing; Li, Fan; Zhang, Wenjing; Su, Yajuan; Tang, Ling; Li, Pengsheng; Joshi, Jyotsna; Yang, Aaron; Wang, Shu; Xie, Jingwei; Gu, Haiwei; Zhu, Wuqiang

authors

publication date

  • January 1, 2021

keywords

  • 32 Biomedical and Clinical Sciences
  • 3205 Medical Biochemistry and Metabolomics
  • 34 Chemical Sciences
  • Cardiovascular
  • Heart Disease
  • Heart Disease - Coronary Heart Disease

Digital Object Identifier (DOI)