Message from MTUC-06 Workshop Chairs Conference

Xu, Z, Yang, LT, Liu, AZ et al. (2006). Message from MTUC-06 Workshop Chairs . 2006 I 10.1109/SUTC.2006.89

cited authors

  • Xu, Z; Yang, LT; Liu, AZ; Chen, SC; Al-Khatib, WG; Aygun, RS; Chang, L; Chao, HC; Chen, IR; Chen, S; Chu, X; Sum, J; Denko, M; Fei, Z; He, X; Hu, Y; Jiang, T; Joshi, JBD; Ibrahim, IK; Luo, Y; Min, G; Quigley, AJ; Shyu, ML; Tabirca, S; Terada, T; Wang, G; Wang, J; Yang, Q; Yi, X; Zhang, C; Zhang, C; Zhu, Y

publication date

  • December 15, 2006

Digital Object Identifier (DOI)

International Standard Book Number (ISBN) 10

International Standard Book Number (ISBN) 13

volume

  • 2006 I