Ecological factors associated with child sexual abuse among 15-to 17-year-old adolescents in mainland China: implications for intervention Article

Fu, Guochen, Xu, Yao, Pan, Mingliang et al. (2023). Ecological factors associated with child sexual abuse among 15-to 17-year-old adolescents in mainland China: implications for intervention . 11 10.3389/fpubh.2023.1169669

Open Access

cited authors

 • Fu, Guochen; Xu, Yao; Pan, Mingliang; Zhang, Ziyuan; Zhang, Hudie; Zhao, Youxiong; Lin, Lu; Ye, Zijie; Liu, Jiajun; Lan, Fangjun; Luo, Dongsheng; Wang, Siyi; Zhu, Bangzheng; Liao, Xinyu; Hong, Mengsi; Chen, Jilun; Li, Zihao; Yang, Gaoming; Zhao, Ziyuan; Liu, Yusi; Ruan, Fang; Yang, Chunyan; Wang, Junfang

authors

publication date

 • October 20, 2023

keywords

 • BEHAVIORS
 • DISCLOSURE
 • EDUCATION
 • Life Sciences & Biomedicine
 • MEN
 • METAANALYSIS
 • OUTCOMES
 • PREVALENCE
 • Public, Environmental & Occupational Health
 • RISK
 • SAMPLE
 • Science & Technology
 • VIOLENCE
 • adolescents
 • child sexual abuse
 • ecological model
 • gender
 • sexual minority

Digital Object Identifier (DOI)

publisher

 • FRONTIERS MEDIA SA

volume

 • 11