Shanxi Gaoping dafoshan moya zaoxiang kao 山西高平大佛山摩崖造像考——“云冈模式”南传的重要例证 Article

Yi, Lidu. (2015). Shanxi Gaoping dafoshan moya zaoxiang kao 山西高平大佛山摩崖造像考——“云冈模式”南传的重要例证 . 81-93.

keywords

  • Dafoshan moya
  • Gaoping, Shanxi
  • Shanxi caves
  • Yungang style

publisher

  • Wenwu Cultural Relics

start page

  • 81

end page

  • 93