Three-dimensional genome reorganization during mouse spermatogenesis Preprint

Luo, Zhengyu, Wang, Xiaorong, Wang, Ruoyu et al. Three-dimensional genome reorganization during mouse spermatogenesis . 10.1101/585281

cited authors

  • Luo, Zhengyu; Wang, Xiaorong; Wang, Ruoyu; Chen, Jian; Chen, Yusheng; Xu, Qianlan; Cao, Jun; Gong, Xiaowen; Wu, Ji; Yang, Yungui; Li, Wenbo; Han, Chunsheng; Sun, Fei; Song, Xiaoyuan

authors

keywords

  • 1 Underpinning research
  • 1.1 Normal biological development and functioning
  • 31 Biological Sciences
  • 3101 Biochemistry and Cell Biology
  • 32 Biomedical and Clinical Sciences
  • 3215 Reproductive Medicine
  • Generic health relevance
  • Genetics
  • Human Genome

Digital Object Identifier (DOI)