Spin Quenching Assisted by a Strongly Anisotropic Compression Behavior in MnP Preprint

Han, Fei, Wang, Di, Wang, Yonggang et al. (2017). Spin Quenching Assisted by a Strongly Anisotropic Compression Behavior in MnP . 10.48550/arxiv.1712.08073

cited authors

  • Han, Fei; Wang, Di; Wang, Yonggang; Li, Nana; Bao, Jin-Ke; Li, Bing; Botana, Antia S; Xiao, Yuming; Chow, Paul; Chung, Duck Young; Chen, Jiuhua; Kanatzidis, Mercouri G; Wan, Xiangang; Yang, Wenge; Mao, Ho-Kwang

authors

publication date

  • December 21, 2017

keywords

  • 51 Physical Sciences
  • 5104 Condensed Matter Physics

Digital Object Identifier (DOI)